Davor Pelko: 041 894 452

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

1. Splošno
Splošni prodajni pogoji MOP PELKO d.o.o. ( v nadaljevanju prodajalec ) veljajo za vse prodajne posle.
Ti splošno prodajni pogoji se nanašajo na vsa razmerja med prodajalcem in kupcem razen, če se
prodajalec in kupec nista dogovorila drugače oz. v kolikor je med njima pogodbeno ali na kakršen koli
drug pisni način drugače navedeno.

2. Ponudbe in naročila
Vse ponudbe so brez ustreznega pisnega naročila kupca za prodajalca neobvezujoče.
Naročilo se smatra sprejeto šele takrat, ko ga prodajalec pisno ali na kakršen koli drugačen način tudi
potrdi. Če kupec naroča blago kateri ima lastnosti katere so drugačne kot standardno navedene ali
dogovorjene mora biti njegovo naročilo obvezno pisno ter natančno specificirano, le-ta pa je sprejeto
šele v trenutku, ko je tudi pisno potrjeno s prodajalčeve strani.
Vse cene veljajo FCA skladišče prodajalca razen, če v ponudbi ni drugače navedeno.
V primeru kupčeve odpovedi naročila, je le ta dolžan prodajalcu povrniti vse stroške kateri so nastali s
tem naročilom do dneva odpovedi.

3. Cene in plačilni pogoji
Cene so navedene v EUR ter veljajo za FCA skladišče prodajalca, kateri veljajo z veljavno izdajo
INCOTERMS. Cene ne vključujejo stroškov dostave, embalaže in drugih zaščitnih sredstev kateri so
uporabljeni za preprečitev kakršne koli poškodbe med transportom blaga, razen v primeru, da je
pisno drugače navedeno. Cene ter plačilni pogoji so navedeni na ponudbah oz. izstavljenih fakturah.
Obveznost plačila zapade v rokih določenih na izstavljenih računih. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko
je denar nakazan na račun prodajalca. V primeru zamud pri plačilu si prodajalec pridržuje pravico
zaračunati zakonite zamudne obresti.

4. Dobava blaga
Rok dobave je naveden na potrditvi naročila. Prodajalec si v primeru višjih sil ( zastoji v proizvodnji in
drugih izrednih in nepredvidljivih dogodkov ) pridržuje pravico do podaljšanja dobavnih rokov.
Dobavni roki so obvezujoči samo v primeru, da so pisno dogovorjeni.

5. Pridržek lastninske pravice
Dobavljeno blago ostane last prodajalca do poravnanih obveznosti, vključno s plačilom
morebitnih stroškov opominov ali zamudnih obresti.

6.  Jamčenje za napake pri prodaji
Kupec je dolžan očitne napake blaga javiti takoj ob prevzemu, skrite napake pa najkasneje v roku 8 dni
od dneva prevzema blaga z zapisnikom. V nasprotnem primeru izgubi pravice iz naslova jamčenja.
Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se pokažejo po preteku šestih mesecev od
izročitve blaga.
Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za reklamacije v primeru nepravilno
uporabljenega blaga in izdelka. Kupec ima v primeru upravičene reklamacije pravico zahtevati
znižanje cene, določen popust ali popravilo oz. nadomestilo blaga in izdelka oz. pod
dogovorjenimi pogoji. Kupec lahko vrne brezhibno blago, če je bilo kupljeno pri prodajalcu pod
pogojem prodajalčevega izrecnega predhodnega pisnega soglasja. Vrne se lahko samo
nepoškodovano blago, brezhibno blago v originalni embalaži.

7.   Ostale določbe
Z naročilom oz. nakupom pri prodajalcu kupec izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi splošnimi
prodajnimi pogoji in sprejema vsa določila teh splošno prodajnih pogojev. Splošni pogoji so javno
objavljeni na spletni strani www.moppelko.si/splošni-prodajni-pogoji/ ter se lahko spreminjajo. Glede
medsebojnih razmerij, ki jih splošni prodajni pogoji ne določajo, veljajo določila Obligacijskega
zakonika, Zakona o trgovini in drugi veljavni predpisi ter Incoterms klavzule 2020, oz. druge veljavne
Incoterms klavzule. Oba poslovna partnerja sta obvezana k varovanju zaupnih poslovnih informacij
pred tretjimi osebami. Morebitne spore bosta kupec in prodajalec reševala sporazumno. Če
sporazuma ne bosta dosegla je pristojno sodišče v Kranju.

Žage za kosti

Mešalci za meso ali testo

Hidravlične polnilke

Ročne polnilke

Mesoreznice

Vakumirke – stroji za pakiranje živil  

Salamoreznice

Naprave za izdelavo pleskavic

Kutri

Brusilci za nože

Mehčalci zrezkov

Kotli za obarjenje

Naprave za izdelavo ražnjičev

Sterilizatorji za nože